Being Salt and Light in Zurich

God answers

Quoting a Bible Verse

என் அலைச்சல்களை தேவரீர் எண்ணியிருக்கிறீர்; என் கண்ணீரை உம்முடைய துருத்தியில் வையும்; அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது?சங்கீதம் 56:8

Quoting a Bible Verse

Record my lament; list my tears on your scroll– are they not in your record?Psalm 56:8