Being Salt and Light in Zurich

Sermons from March 2023

என் கையை சத்துருக்களுக்கு விரோதமாகத் திருப்புவேன்

நான் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எதிராளிகளைத் தாழ்த்தி, என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாகத் திருப்புவேன்.