Being Salt and Light in Zurich

Escape

Quoting a Bible Verse

பாபிலோன் குமாரத்தியினிடத்தில் குடியிருக்கிற சீயோனே, உன்னை விடுவித்துக்கொள்.சகரியா 2:7

Quoting a Bible Verse

Come, O Zion! Escape, you who live in the Daughter of Babylon!Zechariah 2:7